projekt nr 10

10. Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Jeziorki


Opis projektu

W ramach projektu przewiduję opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej uwzględniającej pełny zakres robót budowlanych wraz z kosztorysem, wszelkie uzgodnienia oraz realizację budowy na sugerowanym odcinku. Ścieżka rowerowa nad rzeką powinna być odpowiednio oznakowana i zabezpieczona przed ewentualnie niebezpiecznymi zdarzeniami.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Na terenie miasta brak jest rekreacyjnych ścieżek rowerowych, a wskazany kierunek południowy od miasta jest prócz Lasu Kabackiego na północy, najbardziej uczęszczanym kierunkiem wypraw rowerowych indywidualnych, jak i całych rodzin na Górki Szymona i nad zalew. Proponowany odcinek trasy rowerowej byłby pierwszym fragmentem trasy rowerowej nad Jeziorką, który sukcesywnie można by zbudować na całym pasie rzeki biegnącej przez tereny Gminy.
Zakres robót niniejszego projektu - w ramach posiadanych środków.

Opis lokalizacji

Odcinek od mostu drogowego nad rzeką na końcu ul. Świętojańskiej do mostu kolejowego na końcu Al. Kasztanów

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Ścieżka rowerowa jest, jak wszędzie, obiektem ogólnodostępnym udostępnionym bezpłatnie i jednocześnie musi być odpowiednio opisana i oznakowana, ze stosownymi zakazami włącznie (zwierzęta, inne pojazdy, dopuszczalna prędkość itp.)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Dokumentacja wraz z realizacją100 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach